พิธีรับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013

  • พิธีรับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ของศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (DXC) วันที่ 14 ธ.ค. 2563

พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU)

  • ความร่วมมือการใช้ข้อมูลจากศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (DXC) ระหว่างสำนักงานกิจการยุติธรรม กับกรมการปกครอง วันที่ 29 พ.ย.2562
  • การเชื่อมโยงข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐและบันทึกความร่วมมือการขับเคลื่อนกรอบแนวทางการป้องกันอาชญากรรม วันที่ 9 มีนาคม 2560

อบรมการใช้งานระบบ DXC

  • จังหวัดชลบุรี วันที่ 12 ก.พ.63 อบรมการใช้งานระบบ DXC ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าพนักงานปกครองจังหวัดชลบุรี ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ จ.ชลบุรี
  • วันที่ 23 ธันวาคม 2562 อบรมการใช้งานระบบ DXC เพื่อให้ความรู้กับกรมคุมประพฤติ ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 7