การประชุมคณะทำงาน ฯ ครั้งที่ 1/2563

📢วันนี้ (27 พ.ย. 63) เวลา 09.30 น. นายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม (CIO) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ 1/2563 โดยมีหัวข้อในการประชุม ดังนี้ 🌟เรื่องเพื่อทราบ 1) ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม โดยมีประเด็นทั้งสิ้น 4 เรื่อง ได้แก่ 1) แนวทางการดำเนินการอันเนื่องมาจากกฎหมายใหม่ 2) แนวทางความร่วมมือระหว่างศูนย์ DXC และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเรื่องการประเมินระดับ (OSS:One Stop Service) ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม 3) สถานการณ์เชื่อมโยงข้อมูลด้านกระบวนการยุติธรรม และ 4) ความร่วมมือในการดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลด้านกระบวนการยุติธรรม 2) ผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ 2/2562 และแผนการดำเนินงานของศูนย์ DXC โดยมีประเด็น ทั้งสิ้น 2 เรื่อง ได้แก่ ผลการจัดทำมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 และการประกาศใช้และแนวทางปฏิบัติธรรมาภิบาลข้อมูลของศูนย์ DXC…

อ่านต่อ

อบรมผู้ใชงาน DXC สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม อาคาร A (2,8,9-09-63)

📣ในวันที่ 2 ,8-9 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.-16.00 น. สำนักงานกิจการยุติธรรม ได้จัดอบรมการใช้งานระบบ DXC เพื่อให้ความรู้กับผู้ใช้งานระบบรุ่นที่ 1 ให้กับหน่วยงานในเครือข่าย DXC ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 7 ✨โดยผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบ DXC จาก 22 หน่วยงาน จำนวน 142 คน 📌ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับทราบ ความเป็นมาของระบบ DXC สิทธิการใช้งาน ขอบเขตข้อมูล ขั้นตอนการใช้งานระบบ ข้อจำกัดต่างๆ และได้เรียนรู้การฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบ รวมทั้งได้รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และความต้องการเพิ่มเติมจากผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อจะได้นำมาปรับปรุงระบบ DXC ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน และเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านกระบวนการยุติธรรมอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

อ่านต่อ

อบรมการใช้งานระบบ DXC จังหวัดสุโขทัย (25-02-63)

วันนี้ (25 ก.พ.63) กนป.กลุ่ม IT ได้จัดอบรมการใช้งานระบบ DXC ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าพนักงานปกครองในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เพื่อขยายฐานเพิ่มผู้ใช้งานระบบ DXC ให้กับหน่วยงานในพื้นที่ มีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรมจำนวน 54 คน ประกอบด้วย ผกก.สภ., รอง ผกก.สภ. ,สว. จาก 16 สภ. และนายอำเภอ , ปลัดอำเภอ จาก 9 อำเภอ รวมทั้ง จนท.สยจ.สุโขทัย โดยได้รับเกียรติจาก นายชัชชัย กรมชารี พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ รักษาราชการแทน ยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย เปิดการอบรมฯ 👨🏻‍💻ในการอบรมครั้งนี้ ได้ชี้แจงความเป็นมาของศูนย์ DXC แนวทางการใช้งาน และวิธีการใช้งานระบบ ระบบรักษาความปลอดภัย และขั้นตอนต่างๆในการขอรหัสผู้ใช้งานผ่านยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการอบรมได้เล็งเห็นความสำคัญ และประโยชน์ของการใช้งานระบบ DXC ที่จะสามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการสืบสวน สอบสวน ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อบริการประชาชนให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อ่านต่อ

อบรมการใช้งานระบบ DXC จังหวัดชลบุรี (12-02-63)

วันนี้ (12 ก.พ.63) กนป.กลุ่ม IT ได้จัดอบรมการใช้งานระบบ DXC ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าพนักงานปกครองจังหวัดชลบุรี ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ จ.ชลบุรี เพื่อขยายฐานเพิ่มผู้ใช้งานระบบ DXC ให้กับหน่วยงานในพื้นที่ โดยมีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรมจำนวน 60 คน ประกอบด้วย ผกก.สภ., รอง ผกก.สภ. ,สว. จาก 22 สภ. และนายอำเภอ , ปลัดอำเภอ จาก 11 อำเภอ รวมทั้ง จนท.ยจ.ชลบุรี (documents)ในการอบรมครั้งนี้ได้ชี้แจงความเป็นมาของศูนย์ DXC แนวทางการใช้งาน และวิธีการใช้งานระบบ ระบบรักษาความปลอดภัย และขั้นตอนต่างๆในการขอรหัสผู้ใช้งานผ่านยุติธรรมจังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการอบรมได้เล็งเห็นความสำคัญ และประโยชน์ของการใช้งานระบบ DXC ที่จะสามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการสืบสวน สอบสวน ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อบริการประชาชนให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 📌IT กนป. รายงาน📌

อ่านต่อ

อบรมการใช้งานระบบ DXC กรมคุมประพฤติ (23-12-62)

วันที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานกิจการยุติธรรม ได้จัดอบรม การใช้งานระบบ DXC เพื่อให้ความรู้กับกรมคุมประพฤติ ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 7 โดยผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบ DXC จาก กรมคุมประพฤติ จำนวน 56 คน ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับทราบ ความเป็นมาของระบบ DXC สิทธิการใช้งาน ขอบเขตข้อมูล ขั้นตอนการใช้งานระบบ ข้อจำกัดต่างๆ และได้เรียนรู้การฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบ รวมทั้งได้รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และความต้องการเพิ่มเติมจากผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อจะได้นำมาปรับปรุงระบบ DXC ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน และเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านกระบวนการยุติธรรมอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

อ่านต่อ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง

“พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการใช้ข้อมูลจากศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (DXC) ระหว่างสำนักงานกิจการยุติธรรม กับกรมการปกครอง” ในวันนี้ (29 พ.ย.2562) เวลา 10.00 น. นายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. และนายมานะ สิมมา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย สำนักการสอบสวนและนิติการ ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมการปกครอง ได้ลงนามความร่วมมือในบันทึกข้อตกลงฯ เพื่อสนับสนุนการเข้าใช้งานระบบ DXC ให้กับพนักงานฝ่ายปกครอง โดยมีท่านผู้บริหาร สกธ. และเจ้าหน้าที่กรมการปกครองร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว การลงนามในครั้งนี้เป็นการทำบันทึกเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและส่งเสริมการเข้าใช้งานข้อมูลของพนักงานฝ่ายปกครองในการตรวจสอบข้อมูลด้านกระบวนการยุติธรรม เพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงต่างๆ จากระบบศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (DXC) จะมีโอกาสใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า อันจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะดำเนินการนำร่อง 18 จังหวัด ในปี 2563 ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต ยะลา ชลบุรี ปราจีนบุรี อุดรธานี สกลนคร ขอนแก่น นครราชสีมา อุบลราชธานี เชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก และนครสวรรค์

อ่านต่อ

ลงพื้นที่เพื่อขยายฐานผู้ใช้งานระบบ DXC

📌ในวันที่ 16-17 ตุลาคม 2562 กนป. โดยกลุ่ม IT (DXC) ได้ลงพื้นที่เพื่อขยายฐานผู้ใช้งานระบบ DXC ให้กับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ กรมการปกครอง ในพื้นที่จังหวัด นครปฐม ราชบุรี และชลบุรี เพื่อนำเสนอ/ชี้แจงนโยบาย การสร้างความเข้าใจในการใช้งานระบบ DXC และประโยชน์ที่หน่วยงานจะได้รับจากการใช้งานโดยมีผู้แทนกรมการปกครอง (จ่าจังหวัด,นิติกร) และผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผบก.ภ.จว. , รอง ผบก. , ผกก.สภ. ) และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ของทั้ง 3 จังหวัดดังกล่าว เข้าร่วมประชุมหารือ และเสนอแนะแนวทางการดำเนินการ ข้อจำกัดปัญหาต่างๆ ซึ่งทุกหน่วยงานเล็งเห็นว่าระบบ DXC มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการทำงานของหน่วยงาน ซึ่งจะทำให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงในการสนับสนุนการทำงานและการตัดสินใจ โดยมีข้อสังเกตุดังนี้ 1.ให้มีการรายงานต้นสังกัดของหน่วยงานรับทราบเรื่องการขยายฐานผู้ใช้งานระบบ DXC เพื่อมอบหมายไปยังส่วนต่างๆ ของหน่วยงาน 2.จัดให้มีการอบรม/และติดตามการใช้งานระบบอยู่เสมอ 3.มุ่งเน้นเรื่องการรักษาความปลอดภัยของระบบ และเครือข่าย และสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน ♦️ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ สชจ. และทีมผู้ดูแลระบ…

อ่านต่อ

การประชุมคณะทำงาน ฯ ครั้งที่ 2/2562

📢วันนี้ (27 สิงหาคม 2562) เวลา 13.30 น. – 15.00 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 ได้มีการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ 2/2562 โดยมี นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย รอง ผอ.สกธ. (CIO) เป็นประธานการประชุม ร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม 🔸ประเด็นเพื่อทราบ มีทั้งสิ้น 3 หัวข้อ (1) ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติและคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม (2) ผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมครั้งที่ 1/2562 คือ • ผลการเชื่อมโยงและเรียกใช้ข้อมูลจาก Linkage Center • ผลการรวบรวมและขออนุญาตใช้ข้อมูลเพิ่มจากฐานข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากร ฐานข้อมูลอายัดตัวผู้ต้องขัง และฐานข้อมูลสารบบคดี • ผลการจัดทำระบบรายงานวิเคราะห์ข้อมูลยุติธรรม (BI) (3) ผลการพัฒนาระบบบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติกรอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม 🔸ประเด็นพิจารณา มีทั้งสิ้น 3 หัวข้อ (1) ความต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงาน…

อ่านต่อ

อบรมการใช้งานระบบ DXC

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562, 9 สิงหาคม, 28 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 น. สำนักงานกิจการยุติธรรม ได้จัดอบรมการใช้งานระบบ DXC เพื่อให้ความรู้กับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 7 ✨โดยผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบ DXC จาก กองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 40 คน, 50คน, 50 คน ตามลำดับ 📌ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับทราบ ความเป็นมาของระบบ DXC สิทธิการใช้งาน ขอบเขตข้อมูล ขั้นตอนการใช้งานระบบ ข้อจำกัดต่างๆ และได้เรียนรู้การฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบ รวมทั้งได้รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และความต้องการเพิ่มเติมจากผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อจะได้นำมาปรับปรุงระบบ DXC ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน และเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านกระบวนการยุติธรรมอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 🎯กนป.(IT) รายงาน 🙏

อ่านต่อ

งานประกาศรางวัลและประชาสัมพันธ์แนวทางการขับเคลื่อนภาครัฐสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ (Digital Transformation Award & Framework)

📌📌วันนี้ (24 กรกฎาคม 2562) นายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. ได้มอบหมายให้นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย รอง ผอ.สกธ. เข้าร่วมงานประกาศรางวัลและประชาสัมพันธ์แนวทางการขับเคลื่อนภาครัฐสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ (Digital Transformation Award & Framework) ซึ่งจัดโดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในงานนี้มีการพิจารณาโครงการต่างๆ ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และสามารถเป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านดิจิทัลของประเทศไทย โดยมีโครงการเข้ารับการพิจารณาเป็นจำนวน 80 โครงการ และมีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 16 โครงการ 🏆🥇ทั้งนี้ โครงการพัฒนาศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (Data Exchange Center : DXC) ได้รับรางวัลชนะเลิศ Digital Transformation Award 2019 สาขา Integrated Excellence 👏👏👏 🔸🔸ซึ่งภายในงาน มีการนำเสนอผลงานของโครงการที่ได้รับรางวัล เพื่อเป็นแนวทางและกลไกการขับเคลื่อนภาครัฐสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ให้ผู้เข้าร่วมรับฟังได้ทราบถึงปัจจัยต่างๆ ที่นำมาสู่ความสำเร็จ ❇️❇️ พร้อมกับการเสวนาหัวข้อ “Digital Transformation ฟันเฟืองสำคัญในการยกระดับองค์กร” ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงกระบวนการทำงานด้วยดิจิทัลของหน่วยงานต่างๆ เป็นอย่างมาก…

อ่านต่อ