การประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ 2/2563

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ 2/2563  ซึ่งมี ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล เป็นประธาน ร่วมด้วย ผอ.สกธ. (พ.ต.ท.พงษ์ธร ธัญญสิริ) และผู้แทนจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม

การประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ 1/2563

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งมี ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล เป็นประธาน ร่วมด้วย ผอ.สกธ. (นายวัลลภ นาคบัว) รอง ผอ.สกธ. (CIO) (นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย) และผู้แทนจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม โดยมี ผอ.กนป. (นางอุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม) เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ

การประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ 2/2562

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม
ครั้งที่ 2/2562  ซึ่งมี ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล เป็นประธาน ร่วมด้วย รอง ผอ.สกธ. (นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย) และผู้แทนจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม

การประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ 4/2561

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรมครั้งที่ 4/2561 โดย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารเอ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
2-768x576

การประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ 5/2561

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ 5/2561 ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล เป็นประธาน พร้อมด้วย นายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย รอง ผอ.สกธ. และคณะอนุกรรมการฯ ฝ่ายเลขานุการฯ