พ.ต.ท.พงษ์ธร ธัญญสิริ

ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม

นายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก

รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม (Department Chief Information Officer (DCIO))

นางอุษา  จั่นพลอย  บุญเปี่ยม

ผู้อำนวยการกองนโยบายและประสานแผนกระบวนการยุติธรรม