เอกสารเผยแพร่

หนังสือรายงานประจำปี DXC 2552-2555

หนังสือรายงานประจำปี DXC 2556-2557

หนังสือรายงานประจำปี DXC 2559

เอกสารระเบียบกระทรวง

คณะอนุฯ 2562

รายงานการประชุม คณะอนุฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

Download

เอกสารประกอบการประชุม คณะอนุฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

Download

รายงานการประชุม คณะอนุฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

Download

เอกสารประกอบการประชุม คณะอนุฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

Download

คณะอนุฯ 2561

คณะอนุฯ 2560

คณะอนุฯ 2559

คณะอนุฯ 2558

คณะอนุฯ 2557

คณะอนุฯ 2556

คณะทำงาน 2563

รายงานการประชุมคณะทำงาน IT ครั้งที่ 1/63

Download

เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงาน IT ครั้งที่ 1/63

Download

PPT- การประชุมคณะทำงาน IT ครั้งที่ 1/63

Download

ข้อเสนอแนะแนวทางการนำ Digital ID  มาใช้ในระบบรัฐบาลดิจิทัล

Download

(ร่าง) แผนแม่บทเพื่อการขับเคลื่อนพอร์ทัลกลาง เพื่อประชาชน ระยะ 3 ปี (Citizen Portal Roadmap)

Download

(ร่าง) แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Download

แนวทางการจัดทำคำของบประมาณโครงการตามแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Download

คณะทำงาน 2562

รายงานการประชุมคณะทำงาน IT ครั้งที่ 2/62

Download

เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงาน IT ครั้งที่ 2/62

Download

รายงานการประชุมคณะทำงาน IT ครั้งที่ 1/62

Download

เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงาน IT ครั้งที่ 1/62

Download

คณะทำงาน 2561


คณะทำงาน 2560

คณะทำงาน 2559

คณะทำงาน 2557

คณะทำงาน 2556

Download นโยบายธรรมาภิบาลข้อมูลของศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (DXC)