📢วันนี้ (27 พ.ย. 63) เวลา 09.30 น. นายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม (CIO) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ 1/2563 โดยมีหัวข้อในการประชุม ดังนี้
🌟เรื่องเพื่อทราบ
1) ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม โดยมีประเด็นทั้งสิ้น 4 เรื่อง ได้แก่ 1) แนวทางการดำเนินการอันเนื่องมาจากกฎหมายใหม่ 2) แนวทางความร่วมมือระหว่างศูนย์ DXC และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเรื่องการประเมินระดับ (OSS:One Stop Service) ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม 3) สถานการณ์เชื่อมโยงข้อมูลด้านกระบวนการยุติธรรม และ 4) ความร่วมมือในการดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลด้านกระบวนการยุติธรรม
2) ผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ 2/2562 และแผนการดำเนินงานของศูนย์ DXC โดยมีประเด็น ทั้งสิ้น 2 เรื่อง ได้แก่ ผลการจัดทำมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 และการประกาศใช้และแนวทางปฏิบัติธรรมาภิบาลข้อมูลของศูนย์ DXC
3) แนวทางการขอใช้บริการข้อมูลจากระบบ DXC ในลักษณะ Web Service/API
4) การสมัครเป็นผู้ใช้งานระบบ DXC /การขอต่ออายุ/การยกเลิกการเป็นผู้ใช้งานระบบ DXC แบบออนไลน์

❤️เรื่องเพื่อพิจารณา
1) การบริหารจัดการศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม
1.1) Service ของระบบ DXC เพื่อบริการประชาชน ปัจจุบันระบบ DXC เป็นการให้บริการกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้านกระบวนการยุติธรรมเพื่อการเสาะแสวงหาข้อเท็จจริงประกอบการปฏิบัติหน้าที่ การตรวจสอบประวัติการกระทำผิดของบุคคลต่างๆ ยังไม่สามารถให้บริการกับประชาชนได้
1.2) การทบทวนสิทธิการเข้าถึงข้อมูล และการขอใช้ข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์ DXC
2) แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 5 ตามแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ศูนย์ DXC ได้ทำการทดลองตรวจสอบคุณภาพข้อมูลของหน่วยงาน ในมิติความครบถ้วน จำนวนทั้งสิ้น 11 ฐานข้อมูล ในเดือนตุลาคม 2563 และมีแผนในการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลของหน่วยงาน อีกครั้งในเดือนเมษายนและตุลาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment