Uncategorized

📣ในวันที่ 2 ,8-9 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.-16.00 น. สำนักงานกิจการยุติธรรม ได้จัดอบรมการใช้งานระบบ DXC เพื่อให้ความรู้กับผู้ใช้งานระบบรุ่นที่ 1 ให้กับหน่วยงานในเครือข่าย DXC ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 7

✨โดยผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบ DXC จาก 22 หน่วยงาน จำนวน 142 คน

📌ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับทราบ ความเป็นมาของระบบ DXC สิทธิการใช้งาน ขอบเขตข้อมูล ขั้นตอนการใช้งานระบบ ข้อจำกัดต่างๆ และได้เรียนรู้การฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบ รวมทั้งได้รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และความต้องการเพิ่มเติมจากผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อจะได้นำมาปรับปรุงระบบ DXC ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน และเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านกระบวนการยุติธรรมอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป